dinsdag 10 juli 2018

Les 49 – Gods Stem spreekt tot mij de hele dag.


Dit is een les waarin vele studenten van Een Cursus in Wonderen mijlenver zijn afgedwaald en spijtig genoeg in de verkeerde richting. Vaak wordt bij deze les aangenomen dat de Heilige Geest de hele tijd prachtige dingen verteld. Wanneer we echter de diepgang van deze les volgen is het duidelijk dat we de Stem namens God niet de hele dag kunnen horen omwille van het constante geleuter in ons denken als weerstand tegen het verliezen van onze individuele identiteit. Deze weerstand wordt weerspiegeld in het koesteren van de stem van speciaalheid van het ego en zo voorkomt dat we de Stem van de Heilige Geest horen, zoals we ook in dit krachtig stuk van de tekst terugvinden:

Jij bent niet speciaal. Als je denkt dat je dat wel bent en je speciaalheid zou willen verdedigen tegen de waarheid omtrent wat jij werkelijk bent, hoe kun je dan de waarheid kennen? Welk antwoord dat de Heilige Geest geeft kan jou bereiken, wanneer het jouw speciaalheid is waarnaar je luistert, die de vragen stelt én het antwoord geeft? Haar nietig antwoord, onhoorbaar in de melodie die eeuwig van God naar jou toestroomt in liefdevolle lof om wat jij bent, is het enige waarnaar jij luistert. En deze machtige lof- en liefdeszang om wat jij bent lijkt tegenover haar ‘imposantheid’ stil en onvernomen. Je spitst je oren om haar onhoorbare stem te horen, maar intussen is de Roep van God Zelf voor jou onhoorbaar. Je kunt je speciaalheid verdedigen, maar nooit zal je daarnaast de Stem namens God horen. (T. 24. II. 4:1-5:1)

Terwijl het dus waar is dat de Stem namens God de hele dag tot ons spreekt – gezien de Heilige Geest in onze denkgeest is – wil dit nog niet zeggen dat wij dit horen. Let eens op de woorden van deze les: Jezus zegt niet dat wij de Stem namens God de hele dag door horen, maar dat de Stem namens God de hele dag tot ons spreekt. Maar we luisteren niet omwille van onze weerstand voor het verliezen van onze identiteit door een investering in het bestendigen van onze speciaalheid.

Nog een ander punt is dat wij voortdurend luisteren naar een innerlijke stem. We kunnen niet naar iets anders luisteren! Onze lichamen zijn de voertuigen (of de kanalen) waardoor de stem van het ego of van de Heilige Geest spreekt. Er wordt dan vaak gedacht dat omdat men een innerlijke stem hoort die wel van de Heilige Geest moet zijn. Onfortuinlijk genoeg wordt er meer geluisterd naar de stem van speciaalheid die gemaakt werd om de zachtaardige stem van de Heilige Geest te overstemmen, zoals we in bovenvermeld stuk uit de tekst kunnen lezen. Daarom legt Jezus de nadruk op de hulp in het verwijderen van onze investering in het ego zodat onvermijdelijk en op een natuurlijke manier de Stem die voor de Waarheid spreekt, te horen is. Een vergelijkbaar punt is wanneer men zegt een stem te horen van iemand aan ‘gene zijde’. Dit betekent daarom niet dat die entiteit verder gevorderd of meer ego-vrij zou zijn dan zij zelf.

(1) Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God of jij je hiervan nu bewust bent of niet. Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.

Dit betekent niet dat wanneer je in je juist-gericht denken bent je de wetten van de wereld niet hoeft te gehoorzamen zoals sommige studenten dit helaas verkeerd begrijpen. Jezus heeft het hier over het gehoorzamen van de wetten van de wereld omdat jij gelooft dat dit de werkelijke wetten zijn. Hij zegt dus bijvoorbeeld niet om een tegenhanger van het gezag te worden of een iemand die gericht is op een volkomen maatschappelijke vrijheid. In deze instructie lezen we bijvoorbeeld:

Er is een manier om in de wereld te leven die niet van deze wereld is, ook al lijkt ze dat wel te zijn. Je verandert niet van uiterlijk, hoewel je vaker glimlacht. Je voorhoofd is sereen, je ogen staan rustig. (Wd1. 155. 1:1-3)

Met andere woorden er wordt ons niet gevraagd om op een andere manier te kijken of ons anders dan anderen te gedragen. Wat er veranderd is onze houding naar aanleiding van welke innerlijke leraar we gekozen hebben om te volgen. Wanneer we naar de Heilige Geest luisteren dan wordt de wereld een leerschool waarin symbolen de taal worden waarmee we deze lessen kunnen uitdrukken.
Het is de inhoud van liefde die onze inspiratie en onze gids moet zijn. Dit leidt tot een response van vriendelijkheid en niet-oordelend, mensen te aanvaarden voor wat ze zijn en niet voor hoe wij willen dat ze zijn.

(2) Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. Probeer er vandaag niet naar te luisteren. Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.
Jezus dringt er dus opnieuw op aan om de roep van het ego te herkennen om vervolgens onze keuze te veranderen naar het juist gericht denken waarin stilte en vrede verblijven. We worden aangemoedigd om opnieuw te kiezen ook al Jezus er zich bewust van dat onze weerstand heel groot is.

(3) We zullen vandaag minstens vier, maar mogelijk meer oefenperioden van vijf minuten nodig hebben. We zullen proberen werkelijk Gods Stem te horen die jou aan Hem en aan je Zelf herinnert. We zullen deze hoogst vreugdevolle en hoogst heilige gedachte met vertrouwen tegemoet treden, in de wetenschap dat we hiermee onze wil verbinden met de Wil van God. Hij wil dat jij Zijn Stem hoort. Hij gaf jou die om te worden gehoord.

Opnieuw een ‘pep-talk’: de Stem namens God is in ons en wacht geduldig op onze keuze ervoor.

(4) Luister in diepe stilte. Wees heel stil en stel je denkgeest open. Ga aan alle schrille kreten en ziekelijke fantasieën voorbij die jouw werkelijke gedachten verhullen en je eeuwige verbinding met God versluieren. Verzink diep in de vrede die jou voorbij de uitzinnige, rumoerige gedachten, taferelen en geluiden van deze waanzinnige wereld wacht. Hier woon jij niet. We proberen jouw werkelijke thuis te bereiken. We proberen de plek te bereiken waar jij werkelijk welkom bent. We proberen God te bereiken.

Jezus wil dat we heel duidelijk zijn in onze doelstelling. We kunnen God hoe dan ook niet bereiken zonder aan alle schrille kreten en zieke fantasieën van het ego voorbij te gaan. En we kunnen niet voorbij deze kreten en fantasieën gaan zonder er eerst naar te kijken. Onze denkgeest openstellen betekent dus dat onze keuzemaker voor de vergeving van de Heilige Geest kiest in plaats van voor de aanval van het ego. We hebben gezien dat om God te kunnen bereiken we onze identificatie met de stem van speciaalheid van het ego opzij moeten zetten en het is het doel van het werkboek om God via dit proces te bereiken.

(5) Vergeet niet het idee van vandaag heel vaak te herhalen. Doe dit waar nodig met je ogen open, maar waar mogelijk met je ogen dicht. En zorg dat je rustig zit en het idee van vandaag herhaalt wanneer je maar kunt, waarbij je je ogen voor de wereld sluit en je realiseert dat je Gods Stem uitnodigt om tot jou te spreken.

Jezus legt hier opnieuw de nadruk op het doen van de oefeningen met open of gesloten ogen, hoewel zijn huidige voorkeur in ons oefenen gaat om onze ogen te sluiten om zo onze ervaring te vergroten dat het de denkgeest is die correctie nodig heeft. Zoals in deze lessen telkens weer herhaald wordt worden wij dringend verzocht het idee van de dag zo vaak we kunnen te herinneren en toe te passen: ‘veelvuldig’, ‘telkens wanneer je kan’. Op deze manier bekrachtigen we dat het de wijsheid en de werkelijke liefde van de Heilige Geest is die we willen en die we in onze denkgeest kunnen vinden en niet in de wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten